• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία του ΤΕΑ Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican υπόκειται στους παρακάτω κανόνες οι οποίοι αποτελούν τις βασικές αρχές της χρηστής διαχείρισης:

Αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών: Οι λειτουργικές διαδικασίες αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη με πνεύμα ισότητας. Δεν επιτρέπονται οι επιλεκτικές λειτουργικές διαδικασίες που έχουν σαν αποτέλεσμα το όφελος ορισμένων μελών εις βάρος άλλων μελών.

Αρχή της σταθερότητας των διαδικασιών: Οι ίδιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο, εκτός και αν έγκυρες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων αλλάξουν τον συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης.

Αρχή της διαφάνειας: Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται πάντα μέσα στα πλαίσια των νομικών ρυθμίσεων της πολιτείας, των κανονιστικών ρυθμίσεων της εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου.

Αρχή της προστασίας της βιωσιμότητας: Δεν επιτρέπονται λειτουργικές διαδικασίες που θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του Ταμείου.