• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΣΥΧΝEΣ ΕΡΩΤHΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔYΣΕΩΝ

 • Τι είναι Αμοιβαίο Κεφάλαιο ;

  Πρόκειται για έναν σύγχρονο τρόπο επένδυσης/αποταμίευσης. Αν θέλαμε να δώσουμε σχηματικά την εικόνα του θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια κοινή περιουσία, που δημιουργείται από τη συγκέντρωση των κεφαλαίων, πολλών προσώπων, που στη συνέχεια επενδύονται για λογαριασμό τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες (διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου), σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο επενδυτικό σκοπό.
  Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, το αμοιβαίο κεφάλαιο ορίζεται ως μια κοινή ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ΄αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα.
  Το Αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα διαχειριστή κεφαλαίων (Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων – ΑΕΔΑΚ), που είναι υπεύθυνος για την επένδυση των χρημάτων σε συγκεκριμένες μορφές επένδυσης όπως καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές ή άλλα αμοιβαία κεφάλαια. Ο διαχειριστής γνωρίζει και παρακολουθεί τις αγορές και έτσι μπορεί να πετύχει υψηλές αποδόσεις για τα χρήματα των επενδυτών - αποταμιευτών. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η τυπική δομή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.
  Διάγραμμα: Η Δομή ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

  amivaio diagram

  Η επιλογή του Α/Κ γίνεται με βάση το είδος των επενδύσεων στις οποίες τοποθετούνται τα χρήματα. Βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλού ή χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, σταθερού εισοδήματος ή υπεραξίας, επιτοκιακού χαρακτήρα ή μετοχικές, διεθνείς ή ελληνικές είναι τα κύρια είδη των επενδύσεων που επιλέγουν τα Α/Κ. Το είδος των επενδύσεων που επιλέγεται από τα Α/Κ είναι γνωστό εκ των προτέρων και διατηρείται χωρίς ουσιαστική μεταβολή και συνήθως χωρίς μετατροπή σε άλλη κατηγορία ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στους αρχικούς στόχους των επενδυτών.
  Οι βασικοί συντελεστές ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι :

  1. Ένας συγκεκριμένος επενδυτικός σκοπός.
  2. Μια συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική.
  3. Μια ποικιλία μετοχών, ομολόγων και άλλων αξιόγραφων καθώς και μετρητών.
  4. Μια εταιρία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ασκεί επαγγελματική διαχείριση του πιο πάνω χαρτοφυλακίου.
  5. Ένας συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της αξίας των επενδύσεων σε καθημερινή βάση.
  6. Ένας συγκεκριμένος τρόπος εισόδου και αποχώρησης των επενδυτών/αποταμιευτών από το Α/Κ.
  7. Ένα συγκεκριμένο και αυστηρό νομικό πλαίσιο, που συμβάλλει στη μέγιστη προστασία των μεριδιούχων.
 • Τι είναι τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου;

  Επενδύοντας σε ένα Α/Κ, ουσιαστικά ο επενδυτής αγοράζει μερίδια του Α/Κ και γίνεται μεριδιούχος. Τα «μερίδια» δεν είναι τίποτε άλλο από την περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ποσοστά τα οποία ανήκουν σε έναν ή και περισσοτέρους δικαιούχους ή αλλιώς «μεριδιούχους». Πιο απλά, το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο αμοιβαίο χωρίζεται σε ισότιμα μερίδια. Κάθε επενδυτής προσφέρει ένα ποσό χρημάτων και αγοράζει το κομμάτι που του αναλογεί. Οι αποταμιευτές που καταθέτουν τα χρήματά τους σε αμοιβαία κεφάλαια γίνονται αυτόματα συμμέτοχοι της «κοινής περιουσίας» και παίρνουν τους αντίστοιχους τίτλους όπου αντιστοιχούν τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και ονομάζονται «μεριδιούχοι».

 • Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ;

  Εύκολη πρόσβαση στις ευκαιρίες κερδών των παγκόσμιων αγορών

  Με την επιλογή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, ιδίως όταν πρόκειται για διεθνές, ο μεριδιούχος έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τις αποταμιεύσεις του, με την πορεία των διεθνών αγορών, ώστε να επωφεληθεί από την ανάπτυξη τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αφιερώσει πολύ χρόνο.

  Ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου, λόγω διασποράς των επενδύσεων

  Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρουν τα Α/Κ είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου, η οποία επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη επένδυση σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία (διαφοροποίηση).
  Διαφοροποίηση είναι η ιδέα τοποθέτησης των χρημάτων σε διαφορετικού τύπου επενδύσεις, έτσι ώστε όταν μια επένδυση δεν αποδίδει να υπάρχει και κάποια άλλη που μπορεί να παρέχει υψηλές αποδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά.
  Αγοράζοντας ένα Α/Κ ο επενδυτής μπορεί να επιτύχει το σκοπό του και παράλληλα να διαφοροποιηθεί ακόμα περισσότερο αγοράζοντας όχι μόνο πολλά είδη αξιόγραφων, αλλά προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό του και διαφορετικά είδη αξιόγραφων, όπως για παράδειγμα έντοκα γραμμάτια, ομολογίες, μετοχές κ.ά.

  Επαγγελματική διαχείριση

  Οι διαχειριστές των Α/Κ είναι εξειδικευμένα στελέχη, με σημαντική πείρα στην επιλογή και διαχείριση των επενδύσεων, και συνεπώς οι επενδυτές απαλλάσσονται από το άγχος της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων. Τα στελέχη αυτά εργάζονται αποκλειστικά για το συμφέρον των επενδυτών. Έχουν ως κύρια αποστολή όσα ο μεριδιούχος δεν έχει την ικανότητα, τον χρόνο και την διάθεση να κάνει από μόνος του: την παρακολούθηση των αγορών, την ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων, την έρευνα και ανάλυση εταιρειών, την αναζήτηση ευκαιριών στις αγορές, την λήψη αποφάσεων για τα συγκεκριμένα αξιόγραφα που πρέπει να αγοραστούν ή να πουληθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή καθώς και τα ποσοστά κάθε κατηγορίας αξιόγραφων που θα πρέπει να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιό.Έτσι, αγοράζοντας ένα Α/Κ, ουσιαστικά ο επενδυτής προσλαμβάνει έναν επαγγελματία διαχειριστή σε μια σχετικά χαμηλή τιμή.

  Μικρό κεφάλαιο για επένδυση - Μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη

  Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι η κατάλληλη επένδυση για επενδυτές μικρών και μεσαίων δυνατοτήτων διότι η επένδυση σε Α/Κ προσφέρει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία και επαγγελματική διαχείριση με σχετικά μικρό ποσό χρημάτων.

  Ευκολία παρακολούθησης της επένδυσης

  Μια από τις βασικές απαιτήσεις των επενδυτών είναι να γνωρίζουν κάθε στιγμή την πορεία των επενδύσεών τους. Η παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων σε Α/Κ είναι αρκετά απλή. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή ιδιαίτερη προσπάθεια. Η καθαρή αξία των μεριδίων δημοσιεύεται καθημερινά σε όλες τις πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες (με δύο μέρες καθυστέρηση), αυξάνοντας την διαφάνεια του θεσμού. Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας διαχείρισης ή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (www.ethe.org.gr), ο μεριδιούχος μπορεί καθημερινά να έχει την τιμή των μεριδίων του για την προηγούμενη ημέρα.

  Άμεση ρευστότητα

  Η επένδυση σε μερίδια Α/Κ είναι μια υψηλά ρευστοποιήσιμη επένδυση γιατί ο επενδυτής δε δεσμεύει τα χρήματά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ρευστοποιήσει τα μερίδιά του.

  Αυστηρό Νομικό Πλαίσιο – Προστασία Επενδυτή

  Για την προστασία και την ασφάλεια των επενδυτών, ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διέπεται από ειδική Νομοθεσία (Ν. 4099/2012). Η νομοθεσία αυτή, ορίζει αυστηρά τις υποχρεώσεις των Εταιριών Διαχειρίσεως και θέτει σαφείς όρους στον τρόπο που τα Αμοιβαία Κεφάλαια τοποθετούν τα χρήματα των επενδυτών.

 • Ποιά είναι η Ελληνική και Παγκόσμια Πρακτική των επενδύσεων των επαγγελματικών ταμείων ;

  Στην χώρα μας, αν και ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά, είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι το το ΤΕΑ των Οικονομολόγων έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια το δικό του Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Επίσης, σε επίπεδο Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων εκτιμάται ότι τουλάχιστον ένα στα τρία προγράμματα επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια.
  Παγκοσμίως, η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια αποτελεί την πρώτη επιλογή των Συνταξιοδοτικών Ταμείων.

 • Ποιό είναι το Νομικό Πλαίσιο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ;

  Η λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων διέπεται από τον νόμο 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) όπως ισχύει, και από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 15/633/20.12/2012, 16/633/20.12.2012 και 17/633/20.12/2012 (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).

 • Ποιός φορέας εποπτεύει τη λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ;

  Το νομικό καθεστώς γύρω από τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρει πλήρη προστασία στους επενδυτές.Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και λειτουργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του δημοσίου συμφέροντος. Στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς,ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου και η προστασία του επενδυτικού κοινού με την προώθηση της διαφάνειας.

 • Ποιός είναι ο ρόλος του θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ;

  Το ενεργητικό (περιουσία) του Α/Κ κατατίθεται προς φύλαξη σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, η οποία ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας δηλαδή, φυλάσσει τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ. Ταυτόχρονα εκτελεί και καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Σε περίπτωση που οι εντολές προσκρούουν στον νόμο ή στον Κανονισμό του Α/Κ , δεν τις εκτελεί, προσβλέποντας στην προστασία των καταναλωτών. Ο Νόμος 4099/2012 που αφορά τη λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα και ενσωματώνει τις διατάξεις της Ε.Ε., προβλέπει την αλλαγή θεματοφύλακα αν συντρέχουν λόγοι, χωρίς αυτό να επηρεάζει την πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
  Στην περίπτωσή μας, θεματοφύλακας του Α/Κ ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds είναι η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., μέλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.

 • Ποιό είναι η εταιρία η οποία διαχειρίζεται το Α/Κ ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds;

  Η Διαχειρίστρια Εταιρία του Α/Κ του TEA Interamerican είναι η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ η οποία έχει διεθνείς διακρίσεις για τις επιδόσεις της και σημαντική εμπειρία στη διαχείριση Α/Κ αλλά και στις επενδύσεις συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Trust διαχειρίζεται για αρκετά έτη το A/K του ΤΕΑ των Οικονομολόγων (Α/Κ Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού).

 • Ποιό είναι το επενδυτικό προφίλ του Α/Κ ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds ;

  Η δημιουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μας αποτελεί μία εξειδικευμένη λύση προσαρμοσμένη πλήρως στις απαιτήσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών σκοπών του ΤΕΑ Ιντεραμέρικαν που είναι :
  η προστασία του κεφαλαίου, και
  η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα.

  Αυτό το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό κι επενδύει κατά κύριο λόγο σε άλλα επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού, ικανοποιώντας πλήρως τους επενδυτικούς περιορισμούς που ισχύουν στην χώρα μας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
  Το Α/Κ TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds εμπίπτει στην κατηγορία των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, χαρακτηρίζεται από μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα .

 • Πως αξιολογείται η απόδοση του Αμοιβαίου κεφαλαίου ;

  Η αξιολόγηση της επίδοσης των Α/Κ είναι πολύ σημαντική, επειδή ανά πάσα στιγμή πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο το απόλυτο μέγεθος της απόδοσης αλλά και που αυτό βρίσκεται σε σύγκριση με προεπιλεγμένους δείκτες αλλά και ως προς τα υπόλοιπα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας του.. Επίσης, πρέπει να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε, αν ο διαχειριστής προσθέτει αξία στο χαρτοφυλάκιο και στις αποδόσεις του.
  Στην περίπτωση του Α/Κ TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds, οι παρακάτω δείκτης αναφοράς (benchmark) χρησιμοποιούνται για λόγους σύγκρισης της απόδοσής :
  20% Citigroup EUR 1 Month EUR Depo(δείκτης για μετρητά)
  +40% Barclays Euro Agg Total Return (δείκτης για ομόλογα)
  +40% World Daily Hedged to EUR Index (δείκτης για μετοχές).

  Η πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου μας παρακολουθείται από την Επιτροπή Επενδύσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μας συνεχώς ενώ ο διαχειριστής υποχρεούται να παρουσιάζει σε τριμηνιαία βάση τα αποτελέσματα σε σύγκριση με τους δείκτες αναφοράς.

 • Υπάρχουν προμήθειες διάθεσης κι εξαγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ;

  Υπάρχουν προμήθειες διάθεσης κι εξαγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ;
  Δεν υπάρχουν προμήθειες διάθεσης κι εξαγοράς γιά όλες τις κινήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας του ΤΕΑ Προσωπικού Ιντεραμέρικαν.

 • Είναι εγγυημένη η απόδοσή μου;

  «Οι επενδύσεις στα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές». Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ανάλογα τον τύπο τους μπορεί να εμφανίζουν διακύμανση στην απόδοσή τους. Ο κανόνας είναι ότι κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει το δικό του «κοινό» και ότι κάθε επενδυτής ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ, αναλαμβάνει το ρίσκο της επένδυσής του έχοντας την αντίστοιχη απόδοση.

 • Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την απόδοση ή το αρχικό κεφάλαιο. Γιατί θα πρέπει ο πελάτης να αναλάβει ένα τέτοιου είδους κίνδυνο;

  Η επένδυση στα κλασσικά αμοιβαία κεφάλαια δεν παρέχει κανένα επίπεδο εγγύησης, ούτε αναφορικά με την απόδοση, ούτε με το αρχικό κεφάλαιο. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια είναι ένας παράτολμος κίνδυνος. Ο λόγος για μια επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια είναι κατά κύριο λόγο η υψηλότερη προοπτική απόδοσης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί επενδύοντας σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Υπό τις συνθήκες των προηγμένων οικονομιών, τα κλασσικά τραπεζικά προϊόντα, όπως οι προθεσμιακές καταθέσεις ή οι προθεσμιακοί λογαριασμοί, μπορούν να δημιουργήσουν μόνο μια απόδοση αντίστοιχη με το επίπεδο του πληθωρισμού. Επομένως, εξυπηρετούν μόνο τη διατήρηση της πραγματικής αξίας του χρήματος, και δεν δημιουργούν πραγματική απόδοση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν καλύπτουν ούτε τον ρυθμό του πληθωρισμού, κάτι που σημαίνει ότι η πραγματική αξία των χρημάτων σε έναν κλασσικό τραπεζικό λογαριασμό μειώνεται.

 • Μπορεί να χάσω όλα τα χρήματα που επενδύθηκαν για λογαριασμό μου;

  Στην περίπτωση επένδυσης σε ένα μόνο χρεόγραφο, η πιθανότητα αυτή είναι υπαρκτή. Από την άλλη πλευρά, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, στο οποίο επενδύει το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, αντιπροσωπεύει από μόνο του το εργαλείο εξάλειψης του κινδύνου αυτού. Οι περισσότερες από τις μετοχές στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο, είναι μετοχές μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών, στις οποίες ο κίνδυνος χρεοκοπίας είναι χαμηλότερος από ότι στις μικρότερες εταιρείες, που μόλις αρχίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επομένως, εάν η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου πέσει στο μηδέν, τότε και όλες οι μετοχές του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να έχουν πέσει στο μηδέν, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς και ουσιαστικά αδύνατον να συμβεί.

 • Πως μπορώ να παρακολουθήσω την εξέλιξη της επένδυσης;

  Η παρακολούθηση της επένδυσης στα Αμοιβαία Κεφάλαια γίνεται καθημερινά μέσω του τύπου όπου οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. δημοσιεύουν την αποτίμηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τους, αλλά και μέσω της πληροφόρησης από τα τμήματα εξυπηρέτησης μεριδιούχων που υποχρεούνται να έχουν οι εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του ΤΕΑ Ιντεραμέρικαν μπορείτε να δείτε την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στον Ατομικό Λογαριασμό σας

 • 1