• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  INTERAMERICAN

  Λ. Μεσογείων 2
  24ος όροφος, Αθήνα 11527

 • 2109461094

  info@teasyninteramerican.gr

 • 8:00-16:00

  Δευτέρα - Παρασκευή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ενδυνάμωση Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος με «υποχρεωτική» αποταμίευση
 • Θεμελίωση  Δικαιώματος  στις εισφορές  από την πρώτη ημέρα
 • Οι εισφορές  εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
 • Οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλουν τα ΤΕΑ δεν φορολογούνται.
 • Τα ΤΕΑ δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές ή εργοδοτικές παρεμβάσεις.
 • Η νομική μορφή των ταμείων διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια.
 • Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα επαγγελματικό ταμείο σε άλλο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι  Συνεργάτες * του Ομίλου Interamerican που συνεργάζονται, είτε ατομικά είτε μέσω νομικών προσώπων, με τον  Όμιλο   οι οποίοι:  

 • Κατέχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.   
 • υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΤΕΑ. 

 έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ΤΕΑ. 

 * Συνεργάτης : κάθε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής (Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, Δόκιμος Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, Πράκτορας, Μεσίτης) με ενεργή σχέση παραγωγικής συνεργασίας με τις Εταιρίες του Ομίλου Interamerican, καθώς επίσης και οι πιστοποιημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος υπάλληλοι των γραφείων των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων. 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Εισφορές Εφάπαξ Παροχής 

 • Οποιοδήποτε  ακέραιο  πολλαπλάσιο των € 50 . 
 • Καταβάλλονται  4 φορές  ετησίως εντός του πρώτου ημερολογιακού μήνα του κάθε τριμήνου με  πάγια τραπεζική εντολή ή με εντολή πληρωμής . Σε περίπτωση που οι εισφορές καταβληθούν μετά τον πρώτο μήνα του κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δεν θα επενδύονται και δεν θα πιστώνονται με τόκους μέχρι την αμέσως επόμενη επένδυση των εισφορών του επόμενου τριμήνου. 
 • Δυνατότητα τροποποίησης του ποσού εισφορών κάθε Δεκέμβριο. 
 • Δύο φορές το χρόνο προαιρετική εφάπαξ έκτακτη καταβολή,  min. € 1.000.
 • Έκτακτες εισφορές του Ομίλου στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσα πολιτικής αμοιβών και κινήτρων, μετά από ειδική συμφωνία.
 • Σε περίπτωση που το Μέλος κάνει έκτακτη καταβολή πλέον των δύο φορών ετησίως το υπερβάλον ποσό δεν θα επενδύεται και δεν θα πιστώνεται με τόκους, δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην φορολογική βεβαίωση που θα εκδίδει το Μέλος στο τέλος του έτους και με απόφαση του Μέλους θα επιστρέφεται σε αυτό ή θα χρησιμοποιείται έναντι μελλοντικών εισφορών ή θα χρησιμοποιείται ως έκτακτη καταβολή το αμέσως επόμενο έτος.  

 

Εισφορές Λειτουργικών Εξόδων 

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου κάθε Μέλος καταβάλλει πρόσθετες μηνιαίες εισφορές ίσες με € 5 (καταβάλλονται εφάπαξ κάθε Ιανουάριο). Για ασφαλισμένους οι οποίοι εντάσσονται στο Ταμείο μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι Εισφορές Λειτουργικών Εξόδων θα υπολογίζονται για το διάστημα από την ημερομηνία ένταξης στο ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ έως την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους και θα καταβάλλονται άμεσα. 

Οικονομικοί Όροι:

 • H Interamerican αναλαμβάνει όλα τα έξοδα του ΤΕΑ τουλάχιστον για τα πρώτα 2 έτη. Στην συνέχεια και για τα επόμενα οκτώ έτη η Interamerican θα καταβάλλει την τυχόν διαφορά μεταξύ των συνολικά καταβληθεισών εισφορών και των πραγματικών εξόδων του Ταμείου και μέχρι το ποσό των € 25.000. 

Συνδρομή Μελών για δημιουργία αποθεματικού “παντός καιρού”:  € 5 (καταβάλλονται εφάπαξ κάθε Ιανουάριο). Σε περίπτωση που το μέλος δεν καταβάλλει αυτή την συνδρομή, το ποσό παρακρατείται από τον λογαριασμό εφάπαξ παροχής του.

 

Πληρωμή Εισφορών

Προκειμένου να εξοφληθούν οι εκάστοτε οφειλόμενες εισφορές, στην αρχή του πρώτου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου:

 • Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://www.teasyninteramerican.gr/
 • Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι τρέχουσες οφειλές σας και ποιος είναι ο μοναδικός και σταθερός κωδικός πληρωμής που θα χρησιμοποιείτε στο εξής για την εξόφληση όλων των οφειλών σας. Προσοχή, σε περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης έχει επιλέξει να καταβάλλονται οι εισφορές από νομικό πρόσωπο-εταιρεία στην οποία ανήκει, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον κωδικό πληρωμής εργοδότη.
 • Στη συνέχεια μπορείτε με την διαδικασία είτε της πάγιας εντολής είτε της εντολής πληρωμής να εξοφλήσετε τις οφειλές σας.
 • Κατά τη διαδικασία πληρωμής μέσω web banking, στον κατάλογο οργανισμών που αποδέχονται τέτοιου είδους πληρωμές θα πρέπει να αναζητήσετε το Ταμείο μας με την ονομασία ΤΕΑ Συνεργατών Interamerican. Παρακαλώ σημειώστε ότι επειδή η κάθε τράπεζα ενδέχεται να το εμφανίζει κάτω από διαφορετική κατηγορία, θα είναι πιο αποτελεσματικό να κάνετε αλφαβητική αναζήτηση. Επίσης σημειώστε ότι ενδέχεται η πιο πάνω επωνυμία να αναγράφεται από την κάθε τράπεζα με διαφορετικό τρόπο, πεζά ή κεφαλαία και ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες.
 • Αφού βρείτε το Ταμείο μας στον πιο πάνω κατάλογο, προχωράτε στην πληρωμή του ποσού που αναφέρεται στις τρέχουσες οφειλές σας.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το σύνολο των τακτικών κι έκτακτων προαιρετικών εισφορών μαζί με τις αποδόσεις από τις επενδύσεις τους καταβάλλονται είτε με την,  

 • συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών (άνδρες & γυναίκες) ή  
 • συμπλήρωση 20 ετών συμμετοχής στο ΤΕΑ ή  
 • συνταξιοδότηση από το Φορέα (κανονική, πρόωρη ή αναπηρία) ή  
 • απώλεια Ζωής.  

 Σημ. Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο Ταμείο για την καταβολή της εφάπαξ παροχής είναι τα 5 έτη (δεν ισχύει σε περίπτωση απώλειας ζωής ή συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας). 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.